ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO SĄLYGOS:

Asmuo, jo globėjas, rūpintojas ar kitas suinteresuotas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1) Asmens (globėjo, rūpintojo ar kito suinteresuoto asmens) raštišką prašymą, kuriame, nurodo tuos socialinės globos namus, kuriuose nori apsigyventi ar apgyvendinti jam artimą asmenį;

2) Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

3) Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

4) Medicininių dokumentų išrašą (F 027/a), kurį išduoda šeimos gydytojas (išraše šeimos gydytojas nurodo pagrindines asmens ligas ir pateikia išvadą dėl socialinės globos namų profilio (išvados pvz. asmuo gali gyventi – bendro tipo socialinės globos namuose);

5) Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;

6) Specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT), kopiją.

 

Atsižvelgiant į aplinkybes reikia pateikti papildomus dokumentus: Pvz; jeigu asmuo, kuriam būtinos socialinės globos paslaugos yra neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją, taip pat teismo nutarimo ar įgaliojimo kopiją.

APMOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

VšĮ „Senjorų Vila“ yra sudariusi sutartis su visomis savivaldybėmis, dėl dalies apmokėjimo finansavimo, už jų gyventojams suteiktas socialinės globos paslaugas.

Kai asmuo gali apmokėti visą kainą iš savo lėšų, jis ar juo besirūpinantis asmuo, pateikia prašymą bei reikiamus dokumentus VšĮ „Senjorų Vila“ direktorei ir, esant laisvų vietų socialinės globos namuose, sutartis su gyventoju ar juo besirūpinančiu asmeniu, gali būti sudaroma dar tą pačią dieną. 

  Kai asmuo neturi galimybių savo lėšomis apmokėti visą kainą už socialinės globos paslaugas, jo turimas finansines galimybes įvertina asmens gyvenamosios vietos savivaldybė ir priima sprendimą dėl valstybės paramos skyrimo. Tuomet mokėjimo dydis kiekvienam nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes, teikiamų paslaugų rūšį ir socialinės globos kainą.

  Jeigu jums nepakanka gaunamų ir turimų pajamų apmokėjimui už „Senjorų Vila“ teikiamas paslaugas, galite kreiptis į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal asmens gyvenamąją vietą, dėl valstybės paramos gavimo. Įvertinus jūsų poreikius ir jūsų gaunamas pajamas, gali būti padengtas skirtumas tarp jūsų turimų lėšų ir „Senjorų Vila“ nustatytos kainos.

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENIMS, KURIEMS DALĮ KAINOS DENGIA VALSTYBĖ

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENIMS, KURIEMS DALĮ KAINOS DENGIA VALSTYBĖ

Trumpalaikė socialinė globa teikiama iki 6 mėnesių per metus.

Už trumpalakę socialinę globą asmuo moka 80 procentų senatvės arba neįgalumo pensijos ir 100 procentų slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos lėšų.

SVARBU. ASMENS TURIMAS TURTAS NEVERTINAMAS.

 

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENIMS, KURIEMS DALĮ KAINOS DENGIA VALSTYBĖ 

Ilgalaikė socialinė globa  teikiama neterminuotai.

  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas vertinant asmens pajamas ir turtą.

  • Jei asmens turto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra mažesnė už asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, tokiu atveju, asmuo už paslaugas moka 80 procentų senatvės arba neįgalumo pensijos ir 100 procentų slaugos arba priežiūros tikslinės kompensacijos lėšų, o likusi kainos dalis gali būti kompensuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto.
  • Jei asmens turto, turėto per 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, tokiu atveju, asmuo už paslaugas moka 80 procentų senatvės arba neįgalumo pensijos, 100 procentų slaugos arba priežiūros tikslinės kompensacijos lėšų ir 1 procentą nuo turimo turto vertės, viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą.

SVARBU. ASMENS TURTAS NEVERTINAMAS IR TURTO MOKESTIS NESKAIČIUOJAMAS, JEIGU ASMENIUI PRIKLAUSANČIAME NEKILNOJAMĄJAME TURTE, SAVO GYVENAMĄJĄ VIETĄ, NE MAŽIAU KAIP 12 MĖNESIŲ IKI KREIPIMOSI DĖL DALIES KAINOS PADENGIMO DIENOS UŽ ASMENIUI SUTEIKTAS PASLAUGAS, YRA DEKLARAVĘS IR KITAS ASMUO.

      Gyventojai, kurie negali gauti valstybės paramos, savo asmeninėmis lėšomis apmoka visą už  jiems teikiamas paslaugas įstaigos nustatytą kainą.